چگونه آنچه که میبینید را طراحی کنید

این مقاله شامل تصاویری است که مراحل گام به گام طراحی رئالیستیک ( واقع گرایانه )
را در کنار نکاتی مهم در مورد تقویت مهارت های طراحی را بیان می کند.