طراحی با زغال

تکنیک های طراحی با زغال (طراحی جمجمه)

نکته هایی از در دست گرفتن زغال

زغال های بید و فشرده، به صورتی متفاوت تر از مداد طراحی در دست قرار می گیرند.
البته این نکته در هنرمندان متفاوت است، اما بهترین گزینه نگه داشتن زغال با انگشت شست و انگشت اشاره است به گونه ای که کف دست رو به کاغذ باشد.
با این کار، حرکت زغال تنها به مچ دست محدود نشده، و شانه و آرنج نیز در این حرکات و البته رنگ آمیزی دخالت خواهند داشت.
اما برای افزودن جزییات می توانید از مداد زغالی استفاده کنید.
نحوه ی در دست گرفتن این مدادها همچون مدادهای معمولیست.