تشخیص درجات مختلف کاغذ آبرنگ

وقتی که راجع به آبرنگ صحبت می کنیم، اصطلاح کاغذ چندان واژه ی مناسبی به نظر نمی رسد.
در واقع این واژه از قیمت آثار آبرنگ در نمایشگاه ها خواهد کاست، به این خاطر که این ایده را تداعی می کند که سطح کار مقاوم و همیشگی نیست و تصویری که بر روی کاغذ کشیده می شود تفاوتی با پرینت یا پوستر ندارد.

از آنجایی که رنگ روغن و اکریلیک هم بر روی سطوح کتان مورد استفاده قرار می گیرند،
اگر تولیدکنندگان کاغذ نام آن را به ورق کتان تغییر می دادند، در آن صورت با آبرنگ تناسب داشت.
با این کار نه تنها بر ارزش آثار آبرنگ افزوده می شد، بلکه سرمایه گذاران با اعتماد بیشتری از این آثار استقبال می کردند.