طراحی خطی

هنگامیکه نخستین بار مداد یا خودکار در دست میگیریم و شروع به اثر گذاری بر کاغذ می نماییم معمولا با خط شروع میکنیم.
چه تحت آموزش معلمی باشیم و چه خود آموخته باشیم و یا چه در حال آزمون و خطا
باشیم، این را میدانیم که چگونه خطوط فرم را تشکیل میدهند، ساختار ایجاد میکنند،
خطوط دور کار (کانتور) را ایجاد میکنند، جدا کننده رنگها میتوانند باشند و یا باعث میشوند چشم از بخشی به نقطه ای دیگر در حرکت باشد.
در واقع مکانیزم اولیه کاربرد خط، مشخص کردن لبه و یا حد و حدود فرم هاست.
در اینجا انواع طراحی خطی و توضیحات مربوط به آن ارائه داده میشود.