چگونه شروع نقاشی را به تعویق نیندازیم ؟

این مقاله برای آن دسته از هنرجویانی نوشته شده است که اغلب اتمام پروژه هایشان
به دقیقه نود موکول می شود و از این بابت بسیار رنج می برند.
همچنین برای آن دسته از هنرجویانی نیز هست که مورد شکایت مربیان خود
قرار می گیرند و یا شاهد خیره ماندن والدینشان به آثارشان هستند در حالیکه ایشان را
سردرگم و عاری از ادراک لازم درباره آثارشان می یابند.
و در کل تمامی کسانی که به هر دلیل در مرحله اجرا به دست اندازهای متفاوتی برخورد می کنند.
گاها ایشان آثارشان را حتی و با رضایت خاطر به مرحله اجرا می رسانند ولی آنچه در نهایت می یابند اثری درخشان و چشمگیر نیست.
و در انتها این نوشته برای آن دسته از کسانیست که یا از انجام تکالیف خود
سر بازمی زنند و یا در روزهای آخر فرجه ها برای ارایه آثارشان به سردرگمی عجیبی مبتلا می شوند.
شروع نقاشی