در کمتر از پنج دقیقه یک فیگور طراحی کنید

با ۱۰ نکته ی ساده ی زیر می توانید در زمانی کوتاه از فیگورهای انسانی طراحی کنید.

طراحی پنج دقیقه ای از حالت های مختلف بسیار سرگرم کننده است.
شاید به این خاطر که زمان کافی را برای لمس این حالات فراهم کرده، اما این زمان برای کار بیشتر(یا تفکر بیشتر) بر روی طراحی کافی نمی باشد.
ساده و اقتصادی بودن در طول این پنج دقیقه بسیار حائز اهمیت است.
مهمترین نکته ای که در طراحی حالات باید به خاطر داشته باشید، این است که نقاط مهم سوژه را حفظ کرده و اندک اندک طراحی کنید و سپس در انتها سایه و روشن ها را اضافه کنید. با هم شروع می کنیم.

۱. نیم بدن را طراحی کنید

هنگامی که جنبش و حرکت بدن رسم شد، قفسه ی سینه، شکم و پاها را مشخص کنید. پایین تنه را طراحی کنید.
در مرحله ی بعدی، با اشکال ساده، عضلات را تفکیک کنید. و در آخر، ساختار نیم تنه را تکمیل کنید.

۲. ساختار پاها را مشخص نمایید

حدود پاها را به وسیله ی اشکال مستطیلی شکل که از بالا به سمت نوک انگشت ها باریک می شوند، مشخص سازید.
سپس برش هایی عرضی اضافه کنید تا نشانگر وضعیت و جهت حرکت باشند.
در انتها با استفاده از اشکال بیضی ساده، عضلات، زانو و آرنج را مشخص کنید.

۳. ساختمان بدن باید ساده باشد

کار خود را از نیم تنه آغاز کرده و بعد به سراغ عضلات بالایی (که در اطراف شانه قرار گرفته اند) رفته و آنها را به شکلی ساده تر در بیاورید.
در هر قسمتی که لازم و قابل مشاهده است، استخوان های پا، زانو و آرنج را پررنگ تر کنید.
در نهایت، قسمت هایی را که دو عضله بر روی یکدیگر قرار گرفته اند، پر رنگ تر کرده و
با این کار جزییات بیشتری ساخته و به طراحی حیات می بخشید.

۴. طراحی از سر را آغاز کنید

برای طراحی سریع از سر، اشکال بیرونی و وضعیت سر باید مشخص باشد تا مشخص شود که چرخش سر صحیح می باشد.
در مرحله ی بعد، اجزای اصلی سر مثل پهلوی سر و ابروها را اضافه کنید.
در آخر، سایر اعضای سر و عضلات گردن مشخص می شوند.

۵. دست ها طراحی می شوند

دست ها تا حدودی پیچیده هستند، پس بهتر است با توجه به ترکیب انگشتان، با اشکال جعبه ای یا بیضی آغاز کنید.
بعد اشکالی را که طراحی کردید، اصلاح کنید و همچنان انگشتان به یکدیگر چسبیده باشند.
در انتها، انگشت اشاره و شست و شاید سایر انگشتان را از یکدیگر جدا کنید تا به طراحی جلوه ای طبیعی دهید.

۶. زمان طراحی پاها فرا رسیده است

ساده کردن طراحی پاها به دلیل کوتاهی و نزدیکی انگشتان، آسان است.
با شکل مثلثی آغاز کرده و نقاط اتصال را پررنگ تر نمایید.
سپس، زانوها و شکل انگشتان را اصلاح نمایید.
در آخر، انگشت بزرگ و شاید سایر انگشتان را از یکدیگر جدا کنید.

۷. اعضایی که در حالت نیمرخ روی یکدیگر قرار گرفته اند را پررنگ سازید

در حالت نیمرخ، بیشتر فیگور نامشخص است.
برای زیباتر شدن طراحی باید اعضایی که روی یکدیگر قرار گرفته اند، پررنگ شوند.
پاها نیز ابزار مناسبی برای طراحی اعضای روی هم در نیم تنه است.
جهت ایجاد عمق بیشتر، لایه های بالایی ساختمان بدن مثل عضلات شانه و استخوان های پا باید پر رنگ تر شوند.

۸. از تکنیک روی هم در حالت های کوتاه شده استفاده کنید

این حالت نیز مشابه طراحی از پهلو می باشد که بر روی اعضای روی هم در حالت های فشرده شده تاکید دارد.
اگر نیم تنه دورتر قرار گرفته، روی هم قرارگیری پاها و شکم را پررنگ تر سازید.
اگر نیم تنه نزدیک به شماست، با استفاده از قفسه ی سینه و ساختمان بدن تکنیک روی هم را پیاده کنید.
پاهایی که به صورت عرضی قرار گرفته اند، در صورتی که قابل مشاهده باشند نیز ایجاد عمق خواهند نمود.

۹. در حالت های خوابیده بر روی نقاط اتصال متمرکز شوید

در حالت های درازکشیده و نشسته، می توانید قسمت هایی از ساختمان که با سطح متصل هستند را پررنگ تر سازید.
اگر دست ها قابل مشاهده باشند، با افزودن جزییات به انگشت ها و مچ، تاکید خود بر دست ها را نشان دهید.

۱۰. حال نوبت سایه و روشن است

اگر نورپردازی خوب باشد می توانید طراحی را با سایه و روشن ها تکمیل سازید.
یکی از روش های این کار، حذف سایه ها و افزودن سایه و روشن مناسب به اشکال می باشد.