طراحی سیاه قلم پارچه

کشیدن پارچه در نقاشی یکی از عناصر مهم به شمار می رود.
این عنصر در پرورش حالت نقاشی تاثیر به سزایی خواهد داشت.
ترکیب چین خوردگی ها، جهت و نورهایی که به پارچه می تابد همه و همه در نشان دادن کیفیت پارچه نقش دارند.
وجود این چین خوردگی ها در نقاشی خیره کننده خواهند بود و جلوه ای طبیعی به آن می بخشد.