چگونه ایده خود را به صورت پروژه هنری در بیاورید

از بسیاری از هنرجویان خواسته می شود تا ایده های خود را اجرا کنند.
گاها هنرجویان نمی توانند با واژه ” اجرا کردن ” یا ” عینی سازی ” آثار ارتباط بر قرار نمی کنند و نمیدانند چه اقدامی را در این زمینه باید انجام دهند.
این مقاله سعی دارد تا به سوالات هنرجویان در این باب پاسخ داده و راهکاری را در جهت پیشبرد امور آنها در اجراکردن ایده هایشان مهیا سازد.

اغلب اساتید در مرحله عینی سازی ایده هایتان از شما می خواهند تا تغییراتی را چه در زمینه نوع ترکیب بندی یا … در کارتان اعمال کنید.
شما میبایست برای اثرتان موضوعی داشته باشید و آنرا به صورت داستان به همراه نقطه شروع و نتیجه گیری تعریف کنید.
همچنین سعی کنید از انتخاب موضوعات تکراری که تنها نوع تکنیک بکاررفته در آنها متفاوت است بپرهیزید.
بهتر کردن اثر شما زمانی ممکن می شود که مراحلی نظیر ویرایش، ترکیب بندی، تکنیک و ابزار درست را انتخاب کرده باشید و به این صورت نشان دهید که در مسیر درست یا دگیری قرار دارید.