۶ مجموعه رنگی فوق العاده

مشکلات رنگی در نقاشی ها اغلب از استفاده ی نابجا از رنگ ها و ترکیب نامناسب آنها به وجود می آیند.
اگرچه، هر دوی این مشکلات با یک حرکت ساده و سریع قابل حل هستند
و آن هم استفاده از رنگ های سازگار است.
در صورتی که سه رنگ نتیجه ی دلخواه شما را پدید نمی آورند، می توانید رنگ دیگری به آنها بیافزایید که در این صورت، شدت،
شفافیت و قدرت رنگ آمیزی بدون بر هم زدن هارمونی را در نقاشی ها نشان دهید.
شاید حتی با رنگ های استفاده نشده بتوانید به ترکیب های جدیدی در اثر دست یابید.