تکنیک ها و روش های طراحی از مدل زنده

طراحی از مدل های زنده در مراحل اولیه دشواری های خاصی خواهد داشت.
تکنیک های طراحی زنده کدام هستند؟
در مدت زمان محدود چه کارهایی باید انجام دهید؟ آیا ظرافت کار را ترجیح می دهید و یا سبکی مخصوص به خود دارید؟
تکنیک های بسیاری برای طراحی های زنده معرفی می شوند، در اینجا شیوه ها و تکنیک های اصلی تکرار شده و کاربرد عمومی آنها شرح داده شده اند.

فرقی ندارد که کدام شیوه را برای طراحی خود برگزیده اید، در صورتی که مداوم در کلاس ها و تمرینات آن شرکت داشته باشید، طبیعتا پیشرفت هایی در کار خود خواهید دید،
شاید بتوان گفت که تمرین مهمترین شرط پیشرفت می باشد.
می توانید در مدت یک دقیقه ۱۰ حالت کوتاه و ۵ تا ۱۰ خالت کوتاه را در طول دو دقیقه تمرین کنید.
سپس زمان را به ۵ یا ۱۰ و پانزده دقیقه افزایش دهید.
بلندترین حالت ها در ۲۰ تا ۲۵ دقیقه طراحی می شوند.
برخی از تکنیک های طراحی زنده برای حالت های کوتاه و برخی دیگر برای حالت های بلند و یا شاید مناسب هر دو باشند.
بهتر است با توجه به زمانی که در اختیار دارید، شیوه های خود را تغییر دهید.

شیوه ی طراحی از مدل زنده