چگونه بوم خود را برای نقاشی رنگ روغن آماده سازی کنیم

روشهای آماده کردن بوم در هنرمندان مختلف متفاوت اجرا می شوند.
این بدان دلیل است که در هر مرحله از آماده سازی با گزینه های متعددی مواجه خواهیم شد که هر هنرمند بنا به نیاز خود آنها را بکار می گیرد.
تصویری از بافت استفاده شده برای بوم از جنس پارچه پنبه ای خام