تلالو نور در آب

این تصویر صبح مه آلود و گرفته و یک قایق و ماهیگیرانی که درون آن نشسته اند، هیجان برانگیز است.
چون می خواستیم حس دراماتیک آن را افزایش بدهیم، اندکی در رنگ ها و نورپردازی تغییر ایجاد کردیم.
همچنین در حالت افراد درون عکس تغییراتی ایجاد کردیم که همانطور که مشاهده می کنید، گویا نور به تعدادی درخت می تابد و انعکاسش درون آب پیداست.
ابتدا تصویر را بدون دشواری رسم کنید. نیازی به پس زمینه و درج جزییات نیست.