آموزش کار با رنگ روغن: افراد نشسته در کافه ی آفتابی

مرحله ی اول: عکس نمونه را انتخاب کنید

در این بخش، دزموند اوگان همراه شما خواهد بود تا نحوه ی نقاشی کافه ی آفتابی را آموزش دهد، سبک او جسورانه و مستقیم است و هرگز به جزییات نمی پردازد.
از نظر او، چالش اصلی نقاشی در صحنه های پیچیده، ساده کردن آن، ترسیم دقیق اشکال و کم کم اضافه نمودن جزییات به اندازه است.
نیازی نیست که همه ی جزییات دقیقا به همانگونه که هستند در نقاشی ارائه شوند.

یکی از روش های یادگیری بهتر نقاشی این است که اطراف را تماشا کنید.
نقش یک توریست را اجرا کنید.
تقریبا در هر جایی بازتاب های نور را که به زیبایی پراکنده شده اند، خواهید یافت،
همیشه در هنگام عکاسی از دیگران مراقب بوده و به خاطر داشته باشید که نیاز نیست همه ی جزییات را به نقاشی اضافه کنید.
« نقش اصلی عکس این است که به خاطر بیاورید که چرا این صحنه را برای نقاشی انتخاب کرده اید، چیزی که شما را جذب کرده، نکته ای که توجه شما را به این نقطه ی نورانی جلب کرده است.
بنابراین عکس در اینجا نقش راوی مکان نورانی را دارد.