مهارت های ضریه قلموی خود در رنگ روغن را گسترش دهید

رنگ های روغنی مناسب ترین ابزار برای کار با قلمو به شمار می روند.
ضربه قلموی هر هنرمند نشان دهنده ی کار او است و به آن شخصیت می دهد.
همچنین در بازخورد احساسی از بیننده نقش به سزایی ایفا می کند.
دو اثر با یک موضوع، حالت و رنگ اما یا سبک ضربه قلموهای متفاوت از دو هنرمند مختلف، احساسات و حالات متفاوتی نقل می کند.
در این بخش، نکاتی جهت افزایش مهارت های شما در کشف ضربه قلموی شخصی خود، عرضه می شود.
برای دستیابی به این سبک قوی و استوار، با قلموهای استاندارد بر روی سطوح کوچک تمرین کنید.
به این ترتیب، هر ضربه ی قلمو تاثیرات خود را خواهد داشت.