طیف شناسی آبرنگ در سه مرحله

اندی اونسون هنرمندی است که در سه مرحله به شما طیف شناسی را خواهد آموخت تا حدسیات خطوط سفید بیرونی را از مراحل نقاشی آبرنگی حذف کنید.