مداد رنگی : انتخاب رنگ مناسب

ما در کارهایی که با مداد رنگی انجام میدهیم از رنگ های بیش از حد روشن یا بی روح استفاده نمیکنم.
در اینجا چند نکته برای ایجاد تغییرات در رنگها برای شما آورده ایم :