نقاشی پرتره با رنگ روغن

تلالو نور در آب

طراحی چشم

طراحی چشم

تکنیک کار با کاردک نقاشی

رنگ روغن روی مس